Nőgyógyászat Sopron

Dr. Nagy Bálint

1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos Dr. Nagy Bálint e. v. (továbbiakban Vállalkozó, vagy Adatkezelő) számára. A Vállalkozó, az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

1.1. Fogalmak, meghatározások

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.2. Az adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő megnevezése: Dr. Nagy Bálint
 • Az Adatkezelő nyilvántartási száma: 5623886
 • Az Adatkezelő székhelye: 9400 Sopron, Citadella u. 1.
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 30 939 3625
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: nagybalint0308@gmail.com
 • Az Adatkezelő postai címe: 9400 Sopron, Citadella u. 1.
 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

1.4. Cookie tájékoztatás

1.4.1. Sütik (cookie-k) általi adatkezelés

A www.nagybalintnogyogyaszat.hu weboldalon a Vállalkozó olyan sütiket alkalmaz, melyek segítségével a Google hirdetési rendszere megjelenítheti az oldal látogatóinak (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) a Vállalkozó hirdetéseit; továbbá olyan webstatisztikai információkat gyűjtenek, mint például hogy melyik oldalt nézte meg a Felhasználó, a Felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel. A sütik általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, például abból a célból, hogy az Felhasználók számára a Vállalkozó személyre szabottabb ajánlatot nyújthasson. A sütik segítségével a Vállalkozó nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani.

1.4.2. Mi az a süti (cookie)?

A sütik olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve egyénre szabott funkciók nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználó számára.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütit a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütit azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

1.4.3. Sütik engedélyezése és tiltása

A sütik által történő adatkezelést a Felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A sütik letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott formában érhetőek el.

Ha a süti elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Amennyiben a Felhasználó szeretné letiltani a Google által használatát sütiket, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti. A sütik engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk az alábbi linkeken is elérhetőek:

1.4.4. Összesített, anonimizált adatok továbbítása

A Vállalkozó jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni a következő harmadik felek számára, a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Search, Google Tag Manager, Google Adwords.

A honlapon személyazonosítás nélküli összesített adatgyűjtés történik a honlap látogatása és a honlapon belüli megtekintési aktivitások mérése céljából.

Kelt: Sopron, 2020. május 06.